Žiniasklaida apie mus

Nešame žmonėms gėrį
2017-01-06, 15:40

Po­kal­bis su Šal­či­nin­kų Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku Ta­deu­šu Ro­ma­nov­skiu.

Ka­da Šal­či­nin­kuo­se su­si­kū­rė Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė ir kas pa­ska­ti­no įkur­ti šią or­ga­ni­za­ci­ją? Ko­kie jos tiks­lai?
Die­vo Gai­les­tin­gu­mo ben­druo­me­nė Šal­či­nin­kuo­se ofi­cia­liai įre­gist­ruo­ta 2016-ai­siais - Gai­les­tin­gu­mo me­tais - bir­že­lio 10 die­ną. Sa­vo dar­be su­tel­kia­me dė­me­sį į bro­liš­ko­sios mei­lės pa­rem­tą lab­da­rin­gą veik­lą, ku­rios tiks­las - rem­ti skurs­tan­čius, sil­pnes­nius, vi­sus, kam rei­kia pa­gal­bos. Tei­kia­me so­cia­li­nę, dva­si­nę, edu­ka­ci­nę pa­ra­mą li­ki­mo nu­skriaus­tiems as­me­nims bei šei­moms, ne­pri­klau­so­mai nuo jų kil­mės, ti­kė­ji­mo ar tau­ty­bės. Esa­me vie­šo­ji pel­no ne­sie­kian­ti įstai­ga, pa­de­dan­ti vie­tos ben­druo­me­nei. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo įkur­ta pa­si­tu­rin­čių žmo­nių, ku­rie sa­vo tu­ri­mo­mis ma­te­ria­li­nė­mis gė­ry­bė­mis no­ri pa­si­da­lin­ti su ki­tais, ku­rie tu­ri ti­kė­ji­mą ir ir­gi no­ri su juo pa­si­da­lin­ti.

Skaityti plačiau

 

 

Kontaktas

Tel. +370 600 49444

E-mail: [email protected]

Tartoko km., Sodų g. 23
17127 Šalčininkai
Lietuva

Banko duomenis

Dievo Gailestingumo Bendruomenė

Kodas 304286445

LT43 7300 0101 4879 8349
SWIFT/BIC kodas HABALT22,

Konstitucijos pr. 20A,
03502 Vilnius

"Žmogus yra dideliss ne per tai, ką turi, bet per tai, kuo jis yra, ne už tai, ką turi, bet tai, kuo jis dalijasi su kitais."
Jan Paweł II
© 2017 Dievo Gailestingumo bendruomenė